В Евробилдинг Инженеринг разбираме, че здравата основа на успешната ни работа е мотивацията и ангажираността на нашите служители. Гордеем се с екип от 91 висококвалифицирани технически специалисти и мениджъри, с дългогодишен опит, които ръководят подготовката и реализирането на всеки инвестиционен проект.

В компанията са ангажирани висококвалифицирани инженеро-технически и изпълнителски кадри, експерти в областта на високото и ниското строителство, които преминават през внимателен предварителен подбор и система от обучения, които гарантират високите стандарти на работа в компанията. В своята политика за развитие на човешките ресурси, Евробилдинг Инженеринг се ръководи от следните принципи:

  • Прилагане на система за ефективен подбор на квалифицирани ръководни, инженерно-технически и изпълнителски кадри.
  • Осигуряване на възможности за постоянно обучение и повишаване на квалификацията служителите.
  • Мотивиране на служителите в съответствие с индивидуалния принос на всеки член на екипа за постигане стратегическите цели на компанията.
  • Насърчаване на екипния подход и професионализма в работата на всички нива.
  • Опазване живота и здравето на всички работещи в „Евробилдинг Инженеринг”
  • Осигуряване на допълнителни социални придобивки

Регулярно компанията организира за своите служители специализирани обучения за придобиване на правоспособност или за повишаване на компетенциите и професионалните им умения. Обучения се организират, както за мениджърския състав на дружеството, така и за техническите и изпълнителски кадри като необходима предпоставка за тяхното кариерно развитие и усвояване на нови знания, отговарящи на динамиката на развитие на строителния сектор.

С цел мотивиране на персонала и спомагане за ефективната работа в екип, Евробилдинг Инженеринг организира за своите служители разнообразни по характер тим билдинг програми, поне веднъж на тримесечие.